Patent och licens

Grunden för Karessas affärsmodell utgörs av bolagets rätt till "Filmpatentet" avseende vissa kritiska molekyler. Filmpatentets giltighetstid sträcker sig till 2026 (2028 i USA) och är godkänt på de viktigaste marknaderna i världen vilket skapar förutsättningar för global spridning. 

Filmpatentet

Filmpatentet (svenskt patent nr 0502900-4 och europeiskt patent nr 1976562) omfattar rätten till sammansättning och tillverkning av en munlöslig alginatbaserad film som fäster vid munslemhinnan och effektivt kan leverera en aktiv substans till blodbanan. Filmpatentet ägs av Uppsalagruppen Medical AB. PCT-ansökan (PCT/SE2006/050626) gjordes 2006. 

Patentansökningarna omfattar sammanlagt 51 länder och har hittills godkänts i 50. Godkännande har gjorts på alla för Karessa betydelsefulla marknader såsom medlemsländerna i EPC (Europeiska patentkonventionen) samt bland annat USA, Kanada, Kina, Indien, Ryssland, Japan, Australien, Sydafrika, Sydkorea och Mexiko. Skyddsom- fånget för uppfinningen regleras av respektive ansökt och beviljat patent i varje land. I de länder där patentet godkänts erhålls ett skydd till 2026 eller i vissa fall längre.

Karessas rättigheter

Teknologin bakom Karessas drug delivery-film är patenterad. Patentet (svenskt patent nr 0502900-4) ägs av Uppsalagruppen Medical AB och licensieras till Bolaget inom flera områden.

För kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion har Karessa en exklusiv licens för patentets hela återstående giltighetstid utan restriktioner. För denna erlägger Bolaget ingen royalty eller någon typ av framtida milstolpebetalningar.

För en tjugoårig licens för bensodiazepiner kommer Karessa erlägga 4% royalty av kommande nettoresultat från dessa substanser.

Karessa ska utöver ovan stå för del av kostnader relaterade till patentets vidmakthållande.

I takt med utveckling av nya terapiområden och/eller substanser har Karessa rätt att påkalla förhandling med patentägaren om utökning av licensens omfattning och villkor för det.

Egna patent för Karessa

För användning och beredning av filmen tillsammans med vardenafil har Karessa den 20 december 2017 lämnat in en egen patentansökan till EU’s patentmyndighet för att på så sätt stärka och förlänga sitt IP-skydd.

Karessa kommer lämna in ytterligare ansökningar om patent för filmen i kombination med andra aktiva substanser i takt med framtida utveckling.