Om Karessa

Karessas affärsidé går ut på att utveckla och kommersialisera innovativa produkter med tydliga konkurrensfördelar. Genom att kombinera Bolagets patenterade drug delivery-plattform med kliniskt testade och väl beprövade substanser läggs grunden för ett unikt koncept med stora konkurrensfördelar. Ur ett patientperspektiv möjliggörs ett läkemedel med avsevärt snabbare effekt. Ur ett ägar- och investerarperspektiv innebär konceptet lägre risk och kortare tid till marknad, jämfört med traditionell läkemedelsutveckling.

Affärsmodell

Karessa utvecklar produkter för en global marknad. Affärsmodellen kommer att anpassas utifrån den lokala marknadens specifika förutsättningar. Det övergripande målet är dels att optimera värdet av Bolagets produkt- och projektportfölj, dels minimera risken i verksamheten.

Utveckling sker så långt som möjligt i egen regi medan registrering, tillverkning och försäljning till slutkund kommer att ske genom projektlicensiering, genom produktförsäljning till valda partners eller i egen regi.

Bolagets intäktsströmmar kommer således huvudsakligen bestå av licensintäkter från partners samt produktförsäljning till valda distributörer. I båda fallen söker Bolaget fullt integrerade affärspartners med kapacitet att hantera och underhålla produkterna på de lokala marknaderna.

Beslut om affärsmodell tas utifrån intäktspotential, regulatorisk komplexitet och kostnader för eventuella lokala studier.

Försäljning via licenspartners

På marknader med särskilda krav på kostnadskrävande, lokalt anpassade studier för läkemedelsgodkännande, kommer Karessa teckna licensavtal med lokala läkemedelsföretag rörande kliniska studier, registrering, försäljning och – vid behov – även tillverkning. Licensintäkterna kommer i detta fall bestå av ersättning i samband med infallande av uppsatta milstolpar samt royalties baserade på licenstagarens faktiska försäljning.

Produktförsäljning till distributörer

På marknader utan särskilda krav på lokalt anpassade studier avser Karessa hantera alla steg fram till leverans av färdig produkt. Försäljning till slutkund kommer sedan ske genom valda distributörer. Priset till partnerbolagen kommer att avtalas med hänsyn till försäljningspriset till slutkund, förväntade volymer samt eventuell exklusivitet.

 

undefined

 

Kontakt

Mats Nilsson, CEO Karessa Pharma

Mats Nilsson, CEO

Tel
08-768 22 33

Mail
mats.nilsson@karessa.se

Medlemskap

undefined