2019-07-23

Kallelse till extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 22 augusti 2019, kl. 15.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor på Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m m
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 16 augusti 2019, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 16 augusti 2019 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-mail info@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 16 augusti 2019 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Val av styrelseledamot och styrelseordförande.
  8. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut
Val av styrelseledamot och styrelseordförande

Styrelsens ordförande, Ulf Lindberg, har meddelat övriga styrelseledamöter att han önskar utträda ur styrelsen så snart en efterträdare till honom valts.

Styrelsen föreslår att i hans ställe utses Fredrik Hübinette som styrelseledamot och styrelseordförande.

Fredrik Hübinette
Fredrik Hübinette (f. 1969) är utbildad kemist och ekonom. Han har bland annat verkat inom Wallac Oy, Pharmacia och Orexo. Han har arbetat med forskning- och utveckling, produktion samt marknadsföring och försäljning. De senaste 15 åren har Fredrik Hübinette medverkat till ett flertal avgörande patent, bl.a. den beredningsform, en alginatbaserad film, som Karessa Pharma har licens att använda i sina produkter. Han är också medgrundare till fyra bolag som arbetar med beredningsformen kommersiellt, varav tre är noterade på First North, bl.a. Karessa Pharma. Fredrik Hübinette har aktivt arbetat som rådgivare till dessa. Fredrik Hübinettes gedigna erfarenheter av den beredningsform som Karessa Pharma utvecklar sina produkter på bedöms vara av stor vikt för värdeskapande i Karessa Pharma. Fredrik Hübinette äger 1003878 aktier i Karessa Pharma Holding AB (publ).

Handlingar till stämman
Kallelsen är fullständig. Inga ytterligare handlingar med anledning av de föreslagna besluten kommer att tillhandahållas inför stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Lahällsvägen 48 i Täby, samt på bolagets hemsida, www.karessa.se. Fullmaktsformulär sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i juli 2019

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt Nasdaq First Norths regelverk. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 juli 2019 kl. 09:05 CEST.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
mats.nilsson@karessa.se