2018-04-06

Karessa skriver ned goodwill

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att i samband med färdigställandet av Karessa Pharma Holding ABs årsredovisning har styrelsen valt att skriva ned goodwill.

Det innebär att goodwill skrivs ned i koncernens balansräkning med 20 % av anskaffningsvärdet. Goodwillposten sänks därmed från 167,5 MSEK till 134 MSEK för koncernen i årsredovisningen för 2017. Andelar i koncernföretag i moderföretagets balansräkning minskas med motsvarande belopp. Motiveringen är en generellt försiktig hållning till värderingen av goodwill i bolag som ännu inte har intäkter.

Karessas årsredovisning för 2017 kommer att publiceras som planerat under dagen den 6 april och meddelas i separat pressmeddelande.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6:e april 09.30 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se