2017-10-09

Ledande befattningshavare i Karessa Pharma AB förvärvar teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding AB

Karessa Pharma Holding AB meddelar idag att det optionsprogram som fastslogs på bolagstämman den 29 maj 2017 nu är genomfört. Av de totalt 330 000 optionerna i Karessa Incentive AB har 280 000 fördelats till ledande befattningshavare.

Karessa Pharma Holding ABs helägda dotterbolag, Karessa Incentive AB, har överlåtit 230.000 teckningsoptioner till VD Michael Brobjer och 50 000 till utvecklingschefen Erik Mascher i Karessa Pharma Holding AB.

Teckningsoptionerna emitterades genom beslut av Karessa Pharma Holding ABs årsstämma 2017. Varje teckningsoption ger rätt att senast den 29 maj 2020 teckna en ny aktie för 20 kronor.

Teckningsoptionerna överlåts till CEO Michael Brobjer och CTO Erik Mascher på marknadsmässiga villkor till ett pris som fastställts utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell.

Syftet med teckningsoptionsprogrammet är att skapa förutsättningar för att behålla och rekrytera kompetent personal samt att öka motivationen hos de anställda. Styrelsen anser att tecknings­options­programmet enligt ovan är till fördel för koncernen och bolagets aktieägare.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 9 oktober 2017 kl. 13.00 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se