2017-05-29

Kommuniké från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 29 maj 2017

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 29 maj 2017 omvaldes samtliga styrelseledamöter och styrelseordföranden. Stämman fattade beslut om riktad emission av teckningsoptioner. 

Stämman beslutade att årets resultat, 0 tkr, balanseras i ny räkning.

Stämman beslutade om omval av nuvarande styrelseledamöter; Ulf Lindberg, Scott Boyer, Stefan Arver och Michael Brobjer. Ulf Lindberg omvaldes som styrelseordförande. Stämman beslutade vidare om styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören, sålunda totalt 450 000 kr. Arvode till revisorerna beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade också om omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson som revisor i bolaget samt att även det registrerade revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, org.nr. 556068-8813, med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, valdes som ny revisor jämte Hans Brorsson för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stämman beslutade vidare om emission av högst 330 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 29 maj 2020 teckna en ny aktie för 20 kronor. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, vara ett helägt dotterbolag till Karessa Pharma Holding AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Vidareöverlåtelsen skall ske till ett pris motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Om de av årsstämman 2015 beslutade emitterade 450 000 tecknings­optionerna utnyttjas till fullo innebär den förslagna emissionen en utspädning med ca 2,8 % av rösterna och kapitalet i bolaget. 

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29 maj 2017 kl.17.00 CEST.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se