2017-04-26

Kallelse till årsstämma 2017 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 29 maj 2017, kl. 14.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor, Cardellgatan 1, Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 22 maj 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 22 maj 2017 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-post michael.brobjer@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 maj 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av minst en justeringsman.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions- berättelse.
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Beslut i fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor.
 12. Beslut om emission av teckningsoptioner
 13. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 8)

Styrelsen föreslår att årets förlust balanseras i ny räkning.

Val av styrelse, styrelseordförande och revisor samt beslut om arvoden (punkt 10-11)

Styrelsen föreslår styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören, sålunda totalt 450 000 kr. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsen föreslår omval av nuvarande styrelseledamöter; Ulf Lindberg, Scott Boyer, Stefan Arver och Michael Brobjer. Styrelsen föreslår också att Ulf Lindberg omväljs som styrelseordförande.

Styrelsen föreslår också omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson till revisor i bolaget samt att även det registrerade revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, org.nr. 556068-8813, med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, väljs som revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 12)

Styrelsen föreslår att stämman ska besluta om emission av högst 330 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 29 maj 2020 teckna en ny aktie för 20 kronor. Teckningsberättigad skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädes­rätt, vara ett helägt dotterbolag till Karessa Pharma Holding AB för vidareöverlåtelse till nuvarande och framtida ledande befattningshavare i koncernen. Vidareöverlåtelsen skall ske till ett pris motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner. Om de av årsstämman 2015 beslutade emitterade 450 000 tecknings­optionerna utnyttjas till fullo innebär den förslagna emissionen en utspädning med ca 2,8 % av rösterna och kapitalet i bolaget.

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

Övrigt

Karessa Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse, fullmaktsformulär samt övriga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor, Lahällsvägen 48, Täby och på bolagets hemsida www.karessa.se från och med den 8 maj 2017. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman ska lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och/eller förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets och koncernbolags ekonomiska situation under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 april 2017 kl. 09:00 CEST.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se