2017-02-08

Kallelse till extra bolagsstämma 2017-03-03 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 2017-03-03, kl. 15.00 på Advokatfirman Lindberg & Saxons kontor på Cardellgatan 1 i Stockholm.

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 24 februari 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 24 februari 2017 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-mail torbjorn.kemper@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 24 februari 2017 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordförande vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av minst en justeringsman.
  5. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
  6. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Val av styrelse och styrelseordförande

Styrelsens ordförande, Ulf Tossman, och bolagets VD, Torbjörn Kemper, har meddelat övriga styrelseledamöter att de önskar utträda ur styrelsen.

Bolaget avser att innan bolagsstämman genom pressmeddelande återkomma med besked om vem som föreslås väljas istället för Ulf Tossman och Torbjörn Kemper

Handlingar till stämman

Kallelsen är fullständig. Inga ytterligare handlingar med anledning av de föreslagna besluten kommer att tillhandahållas inför stämman.

Fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget, Lahällsvägen 48 i Täby, samt på bolagets hemsida, www.karessa.se. Fullmaktsformulär sänds genast till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägare kan begära att styrelsen och den verkställande direktören vid bolagsstämman skall lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Stockholm i februari 2017

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB Tel: 08-768 22 33

E-post: torbjorn.kemper@karessa.se

Om Karessa Pharma Holding AB

Karessas unika teknologi gör att läkemedel kan ta en genväg till rätt plats i kroppen. Bolaget utvecklar nya läkemedel baserade på välbeprövade substanser för att kunna erbjuda män med impotensproblem en snabb och mer pålitlig effekt. Två registreringsgrundande kliniska prövningar med Karessas längst framskridna projekt, vilket baseras på den aktiva substansen i Viagra, beräknas kunna initieras under 2017. Karessas aktie är listad på Nasdaq First North. Remium Nordic AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, se karessa.se.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB Tel: 08-768 22 33

E-post: torbjorn.kemper@karessa.se