2016-05-27

Information från Årsstämma i Karessa Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB den 26 maj 2016 fattades följande beslut:

 • Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för 2015 respektive per 2015-12-31 fastställdes och styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
   
 • Ulf Tossman valdes till ny styrelseordförande. Scott Boyer, Torbjörn Kemper och Stefan Arver omvaldes till styrelseledamöter. Erik Nerpin och Martin Nilsson hade avböjt omval.
   
 • Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.
   
 • Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor i bolaget. Revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, omvaldes till revisorssuppleant. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Stämman beslutade att förlänga de sedan tidigare utestående 450 000 teckningsoptionerna till och med den 30 november 2019 på i övrigt oförändrade villkor. Optionsinnehavarna ska betala en marknadsmässig premie för förlängningen. Stämman beslutade vidare om emission av högst 150 000 nya teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 30 maj 2019 teckna en ny aktie för 30 kronor. Emissionen ska tecknas av ett helägt dotterbolag för vidare överlåtelse av teckningsoptionerna till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen på marknadsmässiga villkor.

karessa.se finns Karessas nyligen publicerade årsredovisning samt delårsrapport för första kvartalet 2016. 

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se