2016-04-27

Kallelse till årstämma 2016 i Karessa Pharma Holding AB (publ)

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Anmälan m m
Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 20 maj 2016 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-mail torbjorn.kemper@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 20 maj 2016 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisions-berättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av utestående teckningsoptioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2015 inte lämnas.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag till val av styrelse: Omval av nuvarande styrelseledamöter Torbjörn Kemper, Scott Boyer och Stefan Arver samt nyval av Ulf Tossman som tillika föreslås bli ny styrelseordförande. Martin Nilsson och Erik Nerpin har avböjt omval.

Styrelsearvode om 250 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören, sålunda totalt 450 000 kr. Samma aktieägare föreslår omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson till revisor i bolaget med Crowe Horwath Osborne AB som revisorssuppleant. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner samt förlängning av utestående optioner (punkt 14)

Karessa Pharma Holding AB har tidigare emitterat 450 000 teckningsoptioner till verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie för 50 kronor. Optionerna löper till och med den 1 december 2017. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att förlänga löptiden för dessa teckningsoptioner till och med den 30 november 2019 med i övrigt oförändrade villkor. Optionsinnehavarna ska erlägga en marknadsmässig premie för värdet på förlängningen.

Styrelsen föreslår därutöver att stämman ska besluta om emission av högst 150 000 teckningsoptioner. Varje teckningsoption ska ge rätt att senast den 30 maj 2019 teckna en ny aktie för 30 kronor. Teckningsberättigade ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vara verkställande direktören och andra ledande befattningshavare i koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande marknadsvärdet bestämt enligt Black & Scholes värderingsformel för optioner.

För giltigt beslut om förlängning av utestående optioner samt emission av nya teckningsoptioner krävs att beslutet biträds av minst 90 procent av de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman              
Karessa Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt fullmaktsformulär kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.karessa.se från och med den 5 maj 2016. Övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på hemsidan från och med den 12 maj 2016. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2016

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se