2015-11-16

Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 2 december 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Rätt att delta i den extra bolagsstämman

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 26 november 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 26 november 2015 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-mail torbjorn.kemper@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 26 november 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Val av en eller två justeringsmän
  6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  7. Inval av ny styrelseordförande
  8. Beslut om styrelsearvode
  9. Stämmans avslutande


Inval av ny styrelseordförande och styrelsearvode (punkt 7-8)

Martin Nilsson föreslås bli ny styrelseordförande i Karessa Pharma Holding. Martin Nilsson har mångårig erfarenhet från bank- och finansindustrin där han har verkat i över 25 år och bl.a. agerat rådgivare till bolag verksamma inom läkemedel och hälsovård. Martin kommer närmast från Catella där han har arbetat med att utveckla förvaltningsprodukter för pensionsindustrin. Dessförinnan har han verkat i ledande befattningar för Bankers Trust i London och för den schweiziska banken EFG International. Martin Nilsson föreslås samtidigt bli invald som ny styrelseordförande i Klaria Pharma Holding AB.

I samband med Martin Nilssons inträde i styrelsen utträder styrelseledamoten Michel Bracké. Styrelsen i Karessa Pharma Holding kommer därefter att utgöras av Martin Nilsson (ordförande), Scott Boyer, Torbjörn Kemper, Erik Nerpin och Stefan Arver.

Styrelsearvodet föreslås uppgå till samma belopp som enligt årsstämmans beslut, sålunda ett årligt arvode om totalt 450 000 SEK, varav ordföranden erhåller 150 000 SEK och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget erhåller 100 000 SEK vardera.

Om Karessa
Dagens läkemedel mot impotens är välbeprövade och har gynnsam säkerhetsprofil, men många patienter besväras av att effekten sätter in sent och kan variera beroende på födointaget. Dessa problem är en konsekvens av att läkemedlen ges som tabletter och måste passera mage och lever innan de tar sig vidare till rätt plats i kroppen.

Karessa har utvecklat en tunn bioorganisk film som laddas med den aktiva substansen i Viagra. Filmen ser ut som ett frimärke och placeras mot slemhinnan i munnen.  Där löses den snabbt upp, samtidigt som läkemedlet passerar slemhinnan och tar sig direkt ut i blodbanan. Helt oberoende av om man nyss ätit eller druckit. Det handlar helt enkelt om att ta en genväg i kroppen, för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt och återskapa ett normalt sexliv.

Impotens drabbar ungefär hälften av alla män över 40 år och den globala marknaden för impotensläkemedel bedöms uppgå till cirka 35 miljarder kronor.

Stockholm i november 2015

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se