2015-05-29

Information från årsstämma i Karessa Pharma Holding AB

Vid årsstämman i Karessa Pharma Holding AB fattades följande beslut:

 • Bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning fastställdes samt styrelsens förslag till resultatdisposition godkändes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.
   
 • Erik Nerpin, Michel Bracké, Scott Boyer och Torbjörn Kemper omvaldes till styrelseledamöter. Stefan Arver, Erik Nerpin omvaldes till styrelseordförande.
   
 • Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.
   
 • Auktoriserade revisorn Hans Brorsson omvaldes till revisor i bolaget. Revisionsbolaget Crowe Horwath Osborne AB, med auktoriserade revisorn Olov Strömberg som huvudansvarig revisor, valdes till revisorssuppleant. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.
   
 • Emission av högst 450 000 teckningsoptioner. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett dotterbolag i koncernen för vidareöverlåtelse till nuvarande och tillkommande anställda i koncernen. Detta optionsprogram ersätter det optionsprogram som tidigare beslutats och innebär således ingen ökning av potentiell utspädning.

www.karessa.se finns Karessas nyligen publicerade årsredovisning samt delårsrapport för första kvartalet 2015. Karessa kommer under kommande veckor delta i ett antal aktiesparträffar runt om i Sverige. På webbplatsen läggs fortlöpande upp information om var och när dessa kommer att äga rum.

Ladda ner som PDF

För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta:

Torbjörn Kemper
CEO
+46(0) 76 111 39 80
torbjorn.kemper@karessa.se