2015-04-29

Kallelse till årsstämma 2015 i Karessa Pharma Holding AB

Aktieägarna i Karessa Pharma Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 maj 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

Anmälan m m

Aktieägare skall för att få delta i stämman dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 21 maj 2015, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 21 maj 2015 per post på adress Karessa Pharma Holding AB, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby, per telefon 08-768 22 33 eller per e-mail torbjorn.kemper@karessa.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer och uppgift om eventuella biträden samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis och fullmakt. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 21 maj 2015 genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att få rätt att delta i stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Val av minst en justeringsman.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträk­ningen och koncernbalansräkningen.
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
 10. Beslut i fråga om an­svarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 11. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande.
 12. Val av revisor.
 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 14. Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner.
 15. Övriga frågor.
 16. Stämmans avslutande.

Förslag till beslut

Disposition av bolagets resultat (punkt 9)

Styrelsen föreslår att vinstutdelning för räkenskapsåret 2014 inte lämnas.

Val av styrelse och revisor samt beslut om arvoden (punkt 11-13)

Aktieägare som representerar ca 20 procent av antalet aktier och röster i bolaget har lämnat följande förslag till val av styrelse: Omval av nuvarande styrelseledamöter Erik Nerpin (tillika ordförande), Stefan Arver, Michel Bracké, Scott Boyer och Torbjörn Kemper. Styrelsearvode om 150 000 kr till ordföranden och 100 000 kr till övriga ledamöter med undantag av verkställande direktören. Samma aktieägare föreslår omval av auktoriserade revisorn Hans Brorsson till revisor i bolaget med arvode enligt godkänd räkning.

Styrelsens förslag till emission av teckningsoptioner (punkt 14)

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 450 000 teckningsoptioner. Emissionen ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tecknas av ett dotterbolag i koncernen för vidareöverlåtelse till anställda i koncernen. Det ska även finnas utrymme för dotterbolaget att behålla en del teckningsoptioner för tilldelning till anställda i framtiden. Villkoren för teckningsoptionerna ska vara marknadsmässiga samt vara förenliga med lag och praxis i de jurisdiktioner där mottagarna av optionerna är bosatta.  Detta optionsprogram ersätter det optionsprogram som tidigare beslutats och innebär således ingen ökning av potentiell utspädning. För giltigt beslut om emissionen av teckningsoptioner krävs att beslutet biträds av minst 90 procent av de på stämman företrädda aktierna.

Handlingar till stämman

Karessa Pharma Holdings årsredovisning och revisionsberättelse samt övriga handlingar inför bolagsstämman (inklusive fullmaktsformulär) kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.karessa.se från och med den 6 maj 2015. Handlingarna sänds kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i april 2015

KARESSA PHARMA HOLDING AB (publ)

Styrelsen


Ladda ner som PDF

För mer information kontakta:
Torbjörn Kemper, CEO
+46(0) 76 111 39 80
torbjorn.kemper@karessa.se