2019-08-29

Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 april – 30 juni 2019

Perioden och andra kvartalet 2019, april – juni

  • FoU-kostnader för första halvåret uppgick till -7,9 Mkr (-10,3 Mkr) och för kvartalet till -3,8 Mkr  (-4,5 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -9,5 Mkr (-12,4 Mkr) och för kvartalet till -4,6 Mkr (-5,8 Mkr)
  • Resultatet per aktie för första halvåret uppgick till -0,87 kr (-1,13 kr) och för kvartalet till -0,42 kr (-0,53 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för första halvåret uppgick till -5,6 Mkr (-7,4 Mkr) och för kvartalet till -2,5 Mkr (-3,8 Mkr)
  • Soliditeten uppgick per sista juni till 98% (98%)

Väsentliga händelser andra kvartalet 2019

Pilottest Midazolam klar

Karessa genomförde under perioden en mindre preklinisk studie med Midazolam, Karessa, Den visade mycket positiva resultat med signifikant upptag från munslemhinnan till blodbanan. Upptaget var ca fyra gånger högre än med motsvarande dos midazolam givet oralt.

Större preklinisk studie med Midazolam, Karessa.

Under sommaren planeras en ny preklinisk studie som jämför Midazolam, Karessa, med referensprodukten Buccolam (midazolam) som används vid behandling av attacker hos barn med epilepsi. Midazolam i intravenös form och i intramuskulär form kommer att ingå som referens. Studien planeras vara klar tidig höst 2019.

Presentation av Karessa

Karessa har presenterat företaget vid två tillfällen, dels vid en välbesökt Aktiespararnas Småbolagsdag den 3 juni, dels vid Biotech Hanse den 13 juni. Presentationen finns upplagd på företagets hemsida.

Händelser efter rapportperiodens slut

Ny ordförande vald

Vid en extra bolagsstämma den 22 augusti 2019 valdes Fredrik Hübinette till ny styrelseordförande för Karessa Pharma Holding AB.

Preklinisk studie Midazolam, Karessa

Den planerade prekliniska studien med Midazolam, Karessa har startat enligt plan och första resultat beräknas vara klara till slutet av september 2019.

VD:s kommentar

”Under kvartalet har arbetet fortsatt att identifiera nya substanser samt test och analys av dem med Karessas drug delivery plattform. Vi har prioriterat utvecklingsarbete med Midazolam, Karessa, projekt K21. En första pilottest har genomförts vilken uppvisade mycket positiva resultat där absorptionen från munhålan till blodbanan var cirka fyra gånger bättre jämfört med oral tillförsel av motsvarande dos midazolam” säger Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB. 

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2019 kl 14.30 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se