2019-05-16

Karessa Pharma Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2019

Första kvartalet 2019, januari – mars

  • FoU-kostnader för perioden uppgick till -4,1 Mkr (-5,8 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -4,9 Mkr (-6,6 Mkr)
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -0,45 kr (-0,60 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,1 Mkr (-3,6 Mkr)
  • Soliditeten uppgick per sista mars till 98% (97%)

Väsentliga händelser första kvartalet 2019

Projekt K21, Midazolam, Karessa
I januari påbörjades arbetet med att genomföra utveckling och prekliniska studier med den alginata filmen i kombination med bensodiazepiner. Under kvartalet har en stabil film med midazolam tagits fram som kan användas i prekliniska studier.

Projekt K03, Vardenafil, Karessa
Under kvartalet har prekliniska försök med den omformulerade stabila filmen med vardenafil genomförts. Målsättningen för studien är att jämföra Vardenafil, Karessa med vardenafil tabletter vad gäller de essentiella farmakokinetiska parametrarna som behövs för registrering. 

Händelser efter rapportperiodens slut

Preklinisk studie påbörjad projekt K21, Midazolam, Karessa
Projektet har i april gått in i nästa fas då en preklinisk studie har startats som jämför Midazolam, Karessa med oralt midazolam i motsvarande doser.

Resultat från preklinisk studie projekt K03, Vardenafil, Karessa
Resultaten från den prekliniska studien av K03 visar att de farmakokinetiska parametrarna Cmaxrespektive AUC, vilka är essentiella för en registrering, ligger inom de godkända marginalerna ±20%.

VD:s kommentar
”Året har inletts lovande och vi följer den plan vi kommunicerat. För K21, Midazolam, Karessa har vi under kvartalet tagit fram en stabil produkt som kan användas i nästa steg för de jämförande prekliniska försök som startats efter periodens slut. Samtidigt har de prekliniska försöken med den omformulerade beredningen av Vardenafil, Karessa, projekt K03, visat att de farmakokinetiska kraven uppfylls och vi går därför vidare med att söka internationell partner” säger Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2019 kl 13.00 CET. 

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se