2019-02-21

Karessa Pharma Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2018

Fjärde kvartalet 2018

  • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till -13,7 Mkr (-15,6 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -14,8 Mkr (-49,6 Mkr)
  • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -1,35 kr (-4,51 kr)

Januari – december 2018

  • FoU-kostnader för perioden uppgick till -20,8 Mkr (-24,5 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -24,7 Mkr (-61,2 Mkr)
  • Resultatet per aktie för perioden uppgick till -2,25 kr (-5,56 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -13,1 Mkr (-12,7 Mkr)
  • Likvida medel per den 31 december 2017 uppgick till 26,7 Mkr (39,5 Mkr)
  • Eget kapital per den 31 december 2017 uppgick till 103,7 Mkr (128,5,0 Mkr)

Väsentliga händelser fjärde kvartalet 2018

Nytt licensavtal med Uppsalagruppen

Karessa erhöll i december en exklusiv licens från Uppsalagruppen Medical AB för utveckling av preparat inom gruppen bensodiazepiner baserade på den patenterade transbuckala drug delivery plattformen. Det innebär att företaget går in i ytterligare ett forskningsområde förutom erektil dysfunktion.

Omklassificering av övervärde

Karessa förvärvade 2014 rätten nyttja en alginat film inom terapiområdet erektil dysfunktion. Övervärdet i transaktionen klassificerades som goodwill. Enligt IFRS 3 skall övervärde i möjligaste mån hänföras till respektive tillgångsslag, i detta fall en nyttjanderätt. Per 31 december har därför övervärdet omklassificerats som nyttjanderätt med retroaktiv omräkning. Därmed säkerställer koncernen efterlevnad av IFRS regler. Ändringen har ingen påverkan på bolagets kassaflöde men påverkar jämförelsetalen för 2017 vilka har omräknats på årsbasis.

Patent K03 vardenafil

I december 2018 kompletterande Karessa uppgifter till Patentverket avseende patentansökan 17208875.9 som ursprungligen gjordes i december 2017. Bolaget räknar med att ansökan blir publik under första kvartalet 2019.

Händelser efter rapportperiodens slut

Omprioritering av projekt

För att med befintliga resurser bättre kunna fokusera på nya framtida potentiella projekt har det beslutats att nedprioritera projekt K01 och K02. Projekt K03 fortsätter enligt plan.

VD:s kommentar

Under hösten har vi arbetat med analys av nya spännande substanser där vi sett ett starkt medicinskt behov kopplat till stora kommersiella möjligheter. I slutet av året skrev Karessa ett nytt licensavtal med Uppsalagruppen Medical AB som ger Karessa rätt att använda ett antal substanser i gruppen bensodiazepiner. Vi räknar med att under våren 2019 gå in i preklinisk fas med midazolam under projektnamnet K21. Projekt K03, vardenafil, fortsätter enligt plan med att hitta kommersiell partner för vidareutveckling av det kliniska arbetet för registrering”, säger Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB.

Denna bokslutskommuniké har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning görs.

Årsstämma kommer hållas den 25 april och årsredovisningen för 2018 publiceras den 3 april.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 februari 2019 kl 08.00 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Mats Nilsson, VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se