2018-11-09

Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 juli – 30 september 2018

Tredje kvartalet 2018

  •  FoU-kostnader för årets första nio månader uppgick till 7,1 Mkr (8,8 Mkr) och för kvartalet till 1,7 Mkr (4,7 Mkr)
  •  Resultatet efter skatt för årets första nio månader uppgick till -9,9 Mkr (-11,6 Mkr) och för kvartalet till -2,4 Mkr (-5,5 Mkr)
  •  Resultatet per aktie för årets första nio månader uppgick till -0,90 kr (-1,05 kr) och för kvartalet till -0,22 kr (-0,50 kr)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten för årets första nio månader uppgick till -10,3 Mkr (-7,4 Mkr) och för kvartalet till -2,8 Mkr (-2,7 Mkr)
  •  Soliditeten uppgick per sista september till 99% (97%)

Väsentliga händelser under kvartalet

Avtal tecknades 1 juli med AdhexPharma om utveckling och produktion av K03 för regulatoriska studier samt för eventuell framtida kommersiell produktion. Under kvartalet har arbetet framskridit med formuleringsarbete, olika tester för stabilitet etc.

Från 1 juli använder Karessa FNCA Sweden AB som ny Certified Adviser.  

Efter rapportperiodens slut  

Bayers patent för Levitra utgick 1 november vilket öppnar för generiska produkter att kan komma in på marknaden och priserna förväntas falla drastiskt.

Grundpatentet har godkänts i Hong Kong.

Karessas patentansökan för K03, vardenafil buccal film, går vidare till nästa i fas december 2018 och ledningen ser patentansökan som stark. Arbetet med K03 fortskrider. Vid kontakter med presumtiva partners för K03 har intresse framkommit även kring andra substanser, vilket har lett till att arbete har initierats för nya kandidater till projektportföljen.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Stockholm 2018-11-09

Styrelsen

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 kl. 15.15 CET.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se