2018-08-29

Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 april – 30 juni 2018

Andra kvartalet 2018

  •  FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 2,1 Mkr (2,1 Mkr)
  •  Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (-2,9 Mkr)
  •  Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,30 kr (-0,27 kr)
  •  Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3,8 Mkr (-2,5 Mkr)
  •  Soliditeten uppgick vid kvartalets slut till 98% (99%)

Väsentliga händelser under kvartalet

Produktionsavtal
Karessa meddelade den 29 juni sin avsikt att ingå ett avtal med AdhexPharma SAS avseende utveckling och GMP-klassad produktion av buckal film innehållande vardenafil för en kommande klinisk prövning och för eventuell framtida kommersiell produktion i Karessas K-03-projekt. Avtal tecknades den 5 juli.

Ny VD
Karessas verksamhet övergår till en mer kommersiell fas med fokus på utlicensiering. Mats Nilsson tillträdde därför den 18 juni som verkställande direktör och ersatte Michael Brobjer som lämnade befattningen den 15 juni. Brobjer har även lämnat sina uppdrag som styrelseledamot i moderbolaget och de två dotterbolagen. Mats Nilsson har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och chefsbefattningar inom läkemedelsindustrin. Villkorat av bolagsstämmobeslut har Mats Nilsson utfäst att förvärva teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding till ett värde av ca 500 000 SEK på marknadsmässiga villkor.

Bolagstämma
Karessa publicerade årsredovisningen för 2017 den 6 april och höll sin årsstämma den 30 april 2018. På stämman beslutades att balansera fjolårets resultat i ny räkning, att bevilja styrelseledamöterna och VD ansvarsfrihet för 2017, att omvälja styrelsen, att utse BDO som ny revisor, att styrelsearvodet ska vara oförändrat, att bemyndiga styrelsen fatta beslut om (ny)emission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner samt att införa en valberedning.

Efter rapportperiodens slut

Ny certified adviser
Alla bolag som är listade på First North är skyldiga att ha en Certified Adviser. Karessa bytte certified adviser den 1 juli från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Stockholm 2018-08-29

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2018 kl. 08:30 CET.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mats Nilsson, VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Telefon 08-768 22 33
E-post: mats.nilsson@karessa.se