2018-05-22

Karessa Pharma Holding AB (publ) kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2018

1 januari – 31 mars 2018

  • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 3,3 Mkr (2,0 Mkr)
  • Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till -4,2 Mkr (-3,1 Mkr)
  • Resultatet per aktie för kvartalet uppgick till -0,38 kr (-0,28 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till -3,6 Mkr (-2,1 Mkr)
  • Soliditeten uppgick vid kvartalets slut till 98% (99%)

Väsentliga händelser under kvartalet

Godkänt patent för buckal film

Europeiska Patentkontoret (EPO) godkände i januari Uppsalagruppen Medical ABs patentansökan kring beredning och tillverkning av buckala filmer baserade på alginat. I och med beviljandet av detta patent i Europa har Karessas licens inom området erektil dysfunktion förstärkts. Detta innebär också ett erkännande för Karessas drug delivery plattform och en ensamrätt för företagets produkter på samtliga stora och växande marknader.

Kliniskt studieresultat

I mars rapporterades resultaten från Karessas första kliniska studie på K-03. Studien var en fas I-studie med 16 frivilliga friska försökspersoner med syfte att undersöka den famakokinetiska profilen för upptag av vardenafil. Resultaten visar att förväntade plasmanivåer uppnåddes och att beredningen är säker och tolererbar. Inga oväntade biverkningar rapporterades under studien. Karessa fokuserar nu på att genomföra en registrerings-grundande studie av K-03 vardenafil buckal film. Målet är att erhålla en konkurrenskraftig produkt i en ny beredningsform.

Förstärkt ledning

Karessa har utökat sin ledning från mars med en operativ finanschef som tillför styrka inom finansiering, affärsutveckling och administration.

VDs kommentar till delårsrapporten

Det är med stor glädje vi kan konstatera att den kliniska prövningen med K-03/1 som genomfördes under slutet av 2017 och rapporterades i mars visar att vår plattform fungerar som beredningsform och att den levererar läkemedelssubstans in i kroppen. Utifrån resultaten har vi satt en plan för hur vi går vidare i projektet för att nå nästa fas parallellt med pågående diskussioner med potentiella samarbetspartners.

Vi har även stärkt vårt patentskydd som ligger till grund för Karessas verksamhet och som ägs av Uppsalagruppen Medical AB genom att patentet blev fick godkänt av EPO för Europa. Detta visar ytterligare på Karessas styrka och förbättrar vår IP-position.

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Stockholm 2018-05-22

Styrelsen

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2018 kl. 08:30 CET.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Michael Brobjer,
VD Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se