2017-11-15

Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB, 1 januari - 30 september 2017

Tredje kvartalet 2017, juli - september

  • Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,0 tkr (0,0 tkr)
  • Kostnaderna under kvartalet uppgick till 5 642 tkr (2 041 tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster blev –5 541 tkr (-2 062 tkr), eller -0,50 kr (-0,19 kr) per aktie
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 703 tkr (-2 473 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 703 tkr ( -2 473 tkr), eller -0,25 kr (-0,22 kr) per aktie. Karessas likviditet var vid periodens slut 44 650 tkr (55 299 tkr)

Väsentliga händelser under kvartalet

Ansökan att genomföra en klinisk prövning med vardenafil inom projekt K-03  lämnades in till Svenska läkemedelsverket. 
Den 31 augusti  lämnade Karessa in sin ansökan till läkemedelsverket gällande en fas I, öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma omsättningen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien består i att jämföra PK-profilen på fyra olika varianter av K-03/1 buckala film. Förutom att undersöka PK-profil kommer även säkerhet och tolerans av Karessas K-03/1 buckala filmer undersökas. Studien omfattar totalt 16 frivilliga män och planeras att pågå och slutföras under fjärde kvartalet 2017.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Befattningshavare i Karessa Pharma AB förvärvar teckningsoptioner i Karessa Pharma Holding AB 
Det optionsprogram som fastslogs på bolagstämman den 29 maj 2017 genomfördes den 9 oktober. Av de totalt 330 000 optionerna i Karessa Incentive AB har 280 000 fördelats till ledande befattningshavare.

Karessa Pharma Holding AB fick godkänt av läkemedelsverket att påbörja klinisk studie med K-03 vardenafil buckal film
Den 16 oktober lämnade Läkemedelsverket besked att de godkänt Karessas ansökan om att utföra en fas I studie på friska frivilliga manliga försökspersoner. Studien som är en öppen, randomiserad, singel-center studie på friska manliga forskningspersoner för att bestämma PK profilen i kroppen (farmakokinetisk profil) av vardenafil givet som K-03/1 buckalfilm. Studien består i att jämföra PK-profilen på fyra olika varianter av K-03/1 buckala film. Förutom att undersöka PK-profil kommer även säkerhet och tolerans av Karessas K-03/1 buckala filmer undersökas. Studien omfattar totalt 16 frivilliga män och planeras att påbörja i november och slutföras under 2017.

Första patient doserad med K-03 vardenafil buckal film
Den 14 november doserades den första patienten i karessas fas I studie på friska frivilliga manliga försökspersoner. Studien kommer att pågå under resten av året och resultat väntas i början av april 2018

VDs kommentar till delårsrapporten
Karessa har under kvartalet fortsatt sitt målmedvetna arbete med att ta sitt främsta projekt K-03 in i klinik. Stor kraft har ägnats åt detta under perioden både internt inom Karessa men även hos bolagets konsulter. Finansiellt ligger Karessa enligt plan och har vid periodens slut knappt 45 MSEK i kassan. Efter periodens slut fick Karessa godkänt av läkemedelsverket att påbörja klinisk studie med K-03/1 vardenafil buckal film, vilket också skedde i november. ”Jag är mycket stolt och glad att Karessa nu uppnått ett av sina mål, nämligen att i kliniska studier utvärdera sin K-03/1 vardenafil buckal film produkt” säger Michael Brobjer, vd Karessa Pharma AB

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, för nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017 kl. 08:30 CET.

Stockholm 2017-11-15

Styrelsen

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Brobjer
VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: 
michael.brobjer@karessa.se