2017-08-23

Kvartalsrapport för Karessa Pharma Holding AB 1 april- 30 juni 2017

Andra kvartalet 2017, april-juni

  • Koncernens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 0,0 tkr (0,0 tkr).
  • Kostnaderna under kvartalet uppgick till 3 105 tkr (2 606 tkr)
  • Resultatet efter finansiella poster blev –2 916 tkr (-2 607 tkr), eller -0,27 kr (-0,24 kr) per aktie.
  • Kvartalets kassaflöde uppgick till -2 693 tkr (-3 071 tkr) och kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 455 tkr ( -2 966 tkr), eller -0,22 kr (-0,27 kr) per aktie. Karessas likviditet var vid periodens slut 47 353 tkr (57 772 tkr).

Väsentliga händelser under kvartalet

Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial inom projektet K-03
I april tecknades avtal mellan Karessa och Recipharm gällande tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till projektet K-03. Materialet ska användas för kommande Proof of Concept-studier senare under året. Tillverkning av kliniskt prövningsmaterial är en förutsättning för att kunna utföra kliniska prövningar på människor. Tillverkningen sker enligt GMP (Good Manufacturing Practice) för att säkerställa att materialet som ska användas för kliniska prövningar håller den kvalitet som krävs för att kunna genomföra studien. Karessa Pharmas läkemedelsprojektet K-03 baseras på läkemedelsmolekylen vardenafil, vilken är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra.

Avtal tecknat för genomförande av klinisk studie inom projektet K-03.
I maj tecknades avtal med PCG Clinical Services AB för genomförande av en fas I klinisk prövning inom projektet K-03. Studien, som är den första med vardenafil formulerat i Karessas unika buckala film för upptag via munslemhinnan har som syfte att utvärdera olika doser och formuleringar i en farmakokinetik studie på friska människor. Genomförandet av den avtalade studien är planerad att ske under fjärde kvartalet 2017.

I enlighet med stämmobeslut den 29 maj 2017 har Karessa Incentive AB bildats.
Karessa Incentive AB är ett av Karessa Pharma Holding AB helägt dotterbolag som har till syfte att hantera optionsprogram inom Karessa koncernen.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Inga väsentliga händelser har skett efter periodens slut

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas, för nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 09:00 CET.

Stockholm 2017-08-23

Styrelsen

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Michael Brobjer
VD, Karessa Pharma Holding AB (publ) 
Tel: 08-768 22 33
E-post: 
michael.brobjer@karessa.se