2017-05-29

Kvartalsrapport för Karessa Pharma Holding AB 1 januari–31 mars 2017

Första kvartalet 2017, 1 januari–31 mars

  • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 2,0 Mkr (1,4 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –3,1 Mkr (–3,0 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,28 kr (–0,27 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till –2,1 Mkr (-2,3 Mkr)

Väsentliga händelser under kvartalet

Ny styrelseordförande och ny VD
Vid extra bolagsstämma i Karessa Pharma Holding AB (publ) den 3 mars 2017 valdes Ulf Lindberg in i styrelsen som ny styrelseordförande och Michael Brobjer valdes som ny styrelseledamot. Michael Brobjer tillträdde även som VD.

Övergripande utvecklings- och registreringsplan ligger fast
Karessa meddelade under kvartalet att den plan som tidigare presenterats kring utvecklingen av K-01 och K-03 tills vidare ligger fast. Planen innebär att projekten ska genomgå en Proof of Concept-studie för att erhålla initiala kliniska data innan en registreringsgrundande klinisk studie påbörjas.

Väsentliga händelser efter kvartalets slut

Avtal tecknat för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial inom projektet K-03
I april tecknades avtal mellan Karessa och Recipharm gällande tillverkning av kliniskt prövningsmaterial till projektet K-03. Materialet ska användas för kommande Proof of Concept-studier senare under året. Tillverkning av kliniskt prövningsmaterial är en förutsättning för att kunna utföra kliniska prövningar på människor. Tillverkningen sker enligt GMP (Good Manufacturing Practice) för att säkerställa att materialet som ska användas för kliniska prövningar håller den kvalitet som krävs för att kunna genomföra studien. Karessa Pharmas läkemedelsprojektet K-03 baseras på läkemedelsmolekylen vardenafil, vilken är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra.

Stockholm 2017-05-29
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 15 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 maj 2017 kl. 08:30 CET.

Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Brobjer
VD, Karessa Pharma Holding AB (publ)
Tel: 08-768 22 33
E-post: michael.brobjer@karessa.se