2017-02-28

Karessa Pharma Holding AB (publ): Bokslutskommuniké 1 januari–31 december 2016

Fjärde kvartalet 2016, 1 oktober–31 december 

  • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 2,0 Mkr (1,4 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,8 Mkr (–3,2 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,26 kr (–0,29 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till –3,1 Mkr (–3,0 Mkr)

Perioden 1 januari–31 december

  • FoU FoU kostnader för perioden uppgick till 6,3 Mkr (5,8 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –10,5 Mkr (–12,6 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,95 kr (–1,14 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till –10,9 Mkr (–11,6 Mkr)
  • Eget kapital per den 31 december 2016 uppgick till 221,8 Mkr (232,3 Mkr)
  • Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 52,2 Mkr (63,1 Mkr) 

Väsentliga händelser under kvartalet 

Förändringar i utvecklingsstrategin
I syfte att underlätta processen med att finna lämpliga kommersiella partners inför framtida marknadslanseringar beslutades i december att genomföra proof-of-concept-prövningar av läkemedelskandidaterna K-01 och K-03 innan projekten tas vidare i registreringsstudier. Förutsatt att inga hinder uppstår under de pågående utvecklingsaktiviteterna, beräknas proof-of-concept-studierna kunna initieras under 2017. En reviderad utvecklings och registreringsplan, baserad på den uppdaterade strategin, kommer att presenteras under första kvartalet 2017.

Väsentliga händelser under året

Nytt läkemedelsprojekt och omprioriteringar i projektportföljen
I augusti meddelade Karessa att bolaget startat ett nytt läkemedelsprojekt, K-03, baserat på den redan godkända och välbeprövade läkemedelsmolekylen vardenafil. Vardenafil är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra, vars patent löper ut under 2018. Försäljningen av Levitra, som i USA marknadsförs under varumärket Staxyn, uppgick 2015 till cirka 2,1 miljarder kronor. Baserat på nya lovande forskningsresultat och möjligheten att kunna inleda kliniska studier med K-03 redan under 2017 gjordes samtidigt en nedprioritering av bolagets prekliniska projekt K-02 (tadalafil).

Kontrakt med PlastoPharma avseende produktion av läkemedel
Under våren 2016 inleddes slutförhandlingar med Laboratories Plasto Santé (PlastoPharma) avseende produktion av läkemede inför den kommande kliniska prövningen av Vigressa™. Ambitionen är att genom samarbetet även säkerställa en välfungerande och kostnadseffektiv produktion av Vigressa™ i kommersiell skala inför en framtida marknadslansering. PlastoPharma är en privatägd kontraktstillverkare med mer än 20 års erfarenhet av transdermala, filmbaserade läkemedel. Bolaget har sitt huvudkontor i Paris och forsknings- och produktions anläggningar i Chenôve, Frankrike.

Ulf Tossman vald till ny styrelseordförande i Karessa Pharma
Årsstämman i Karessa Pharma 26 maj 2016 valde Ulf Tossman till ny styrelseordförande.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Ny VD, förslag till ny styrelseordförande och kallelse till extra bolagsstämma
I början på februari 2016 begärde styrelseordförande Ulf Tossman, utträde ur Karessas styrelse. Samtidigt sa Torbjörn Kemper upp sin anställning som VD i bolaget. Kemper begärde även utträde ur Karessas styrelse. Ny styrelse i Karessa Pharma Holding AB kommer väljas vid en extra bolagsstämma den 3 mars 2017. Ulf Tossman och Torbjörn Kemper kommer kvarstå i styrelsen fram till den extra bolagsstämman.

Som ny VD har Michael Brobjer rekryterats. Brobjer tillträder som VD för Karessa AB 3 mars 2017. Brobjer är civilingenjör i Kemiteknik och har en bred erfarenhet av läkemedelsutveckling och chefsbefattningar inom marknad, försäljning och affärsutveckling på läkemedelsföretag. Han kommer närmast från APL där han varit marknads- och affärsområdeschef. Tidigare har Michael även arbetat på Biovitrum, Pharmacia&Upjohn och KabiPharmacia. Styrelseledamot i Karera AB. Brobjer föreslås även ta plats i Karessas styrelse.

Till ny ordförande föreslås Ulf Lindberg. Lindberg (f. 1952) har mer än 15 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Under 7 år i det Amerikanska företaget Lederle med ansvar för sälj- och marknadsföringsroller, men även inom klinisk forskning. Därefter Pharmacia i 8 år som marknadschef Norden, Affärsområdeschef Allergi globalt och senare medlem av koncernledningen och informationschef. Ulf startade senare Eductus/Competencia som år 3 omsatte ungefär 250 miljoner och då var Sveriges största kommersiella utbildningsbolag. Därefter var Ulf VD under 4 år för Pricer i USA. Idag är han VD för Enhancer där han agerar rådgivare till företag och organisationer på uppdrag av ägare, styrelser och ledningar.

Stockholm 2017-02-28
Styrelsen
 

Denna bokslutskommuniké har varit föremål för en övergripande granskning av bolagets revisorer.

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se