2016-11-15

Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari–30 september 2016

Andra kvartalet 2016, 1 juli–30 september

  • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (1,4 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,1 Mkr (–3,4 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,19 kr (–0,31 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till –2,5 Mkr (–2,8 Mkr)

Perioden 1 januari–30 september

  • FoU kostnader för perioden uppgick till 4,3 Mkr (4,4 Mkr)
  •  Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –7,6 Mkr (–9,4 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,69 kr (–0,85 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till –7,7 Mkr (–8,6 Mkr)
  • Eget kapital per den 30 september 2016 uppgick till 224,6 Mkr (235,5 Mkr)
  • Likvida medel per den 30 september 2016 uppgick till 55,3 Mkr (66,3 Mkr)

Väsentliga händelser 1 januari–30 september 2016
I augusti meddelade Karessa att bolaget startat ett nytt läkemedelsprojekt, K-03, baserat på den redan godkända och välbeprövade läkemedelsmolekylen vardenafil. Vardenafil är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra, vars patent löper ut under 2018.

Försäljningen av Levitra, som i USA marknadsförs under varumärket Staxyn, uppgick 2015 till cirka 2,1 miljarder kronor. Baserat på nya lovande forskningsresultat och möjligheten att kunna inleda kliniska studier med K-03 redan under 2017 gjordes samtidigt en nedprioritering av bolagets prekliniska projekt K-02.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut
Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Stockholm 2016-11-14
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Denna information är sådan information som Karessa Pharma är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 09:00 CET.   

Ladda ner som PDF

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se