2016-08-23

Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari–30 juni 2016

Andra kvartalet: 1 april–30 juni 2016

  • FoU kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (1,5 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för kvartalet uppgick till –2,6 Mkr (–3,3 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,24 kr (–0,30 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för kvartalet uppgick till –3,0 Mkr (0,1 Mkr)

Perioden 1 januari – 30 juni

  • FoU kostnader för perioden uppgick till 2,9 Mkr (3,0 Mkr)
  • Resultat efter finansnetto för perioden uppgick till –5,6 Mkr (–5,9 Mkr)
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till –0,51 kr (–0,54 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till –5,3 Mkr (–5,9 Mkr)
  • Eget kapital per den 30 juni 2016 uppgick till 226,7 Mkr (238,7 Mkr)
  • Likvida medel per den 30 juni 2016 uppgick till 57,8 Mkr (69,5 Mkr)

Väsentliga händelser

Kontrakt med PlastoPharma avseende produktion av läkemedel
Under våren 2016 inleddes slutförhandlingar med Laboratories Plasto Santé (PlastoPharma) avseende produktion av läkemedel inför den kommande kliniska prövningen av Vigressa™. Ambitionen är att genom samarbetet även säkerställa en välfungerande och kostnadseffektiv produktion av Vigressa™ i kommersiell skala inför en framtida marknadslansering. 

Ulf Tossman ny styrelseordförande i Karessa Pharma
Vid årsstämma i Karessa Pharma valdes Ulf Tossman till ny styrelseordförande. Tossmans långa erfarenhet av företagsbyggande, läkemedelsutveckling och internationella licensaffärer bedöms vara av stor vikt för det fortsatta värdeskapandet i Karessa Pharma.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Nytt läkemedelsprojekt initierat
Karessa Pharma initierade i augusti 2016 ett nytt läkemedelsprojekt, K-03, baserat på den redan godkända och välbeprövade läkemedelsmolekylen Vardenafil. Vardenafil är den aktiva substansen i impotensläkemedlet Levitra, vars patent löper ut under 2018. Baserat på nya lovande forskningsresultat och möjligheten att kunna inleda kliniska studier med K-03 redan under 2017 görs samtidigt en nedprioritering av bolagets prekliniska projekt K-02.

Stockholm 2016-08-23
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Denna information är sådan information som Karessa Pharma Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom på sid 17 angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 08:30 CET.

Ladda ner som PDF


FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Torbjörn Kemper, VD, Karessa Pharma AB
Tel: 08-768 22 33
E-post: torbjorn.kemper@karessa.se