2016-05-17

Karessa Pharma Holding AB (publ): Delårsrapport 1 januari–31 mars 2016

Första kvartalet: 1 januari–31 mars 2016

  • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (1,5 Mkr)
  • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till –3,0 Mkr (–2,7 Mkr)
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,27 kr (–0,24 kr)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till –2,3 Mkr (–6,0 Mkr)
  • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2016 till 229,3 Mkr (242,0 Mkr)
  • Likvida medel uppgick den 31 mars 2016 till 60,8 Mkr (69,5)
     

Väsentliga händelser under kvartalet

Fortsatt arbete med distributionsplattformen
Under kvartalet fortsatte optimeringen av den film som möjliggör distribution av Sildenafil ut i blodet via upptag genom munslemhinnan. Arbetet har inriktats på att förbättra biotillgängligheten, optimera halten Sildenafil per film och samtidigt skapa förutsättningar för volymproduktion.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Förslag till ny styrelseordförande i Karessa Pharma
Ulf Tossman föreslås som ny styrelseordförande i Karessa Pharma vid årsstämman den 26 maj 2016. Vidare föreslås omval av styrelseledamöterna Stefan Arver, Scott Boyer och Torbjörn Kemper. Ulf Tossman (f. 1956) innehar en doktorsexamen i farmakologi från Karolinska Institutet. Han har lång erfarenhet från seniora operativa befattningar och styrelsearbete inom den svenska och internationella life science-branschen, där han varit varit verksam både på läkemedelsföretag och på investerarsidan.

Kontrakt med PlastoPharma avseende produktion av läkemedel
Under våren 2016 inleddes slutförhandlingar med Laboratories Plasto Santé (PlastoPharma) avseende produktion av läkemedel inför den kommande kliniska prövningen av Vigressa™. Ambitionen är att genom samarbetet även säkerställa en välfungerande och kostnadseffektiv produktion av Vigressa™ i kommersiell skala inför en framtida marknadslansering. PlastoPharma är en privatägd kontraktstillverkare med mer än 20 års erfarenhet av transdermala, filmbaserade läkemedel. Bolaget har sitt huvudkontor i Paris och forsknings- och produktions anläggningar i Chenôve, Frankrike.

Stockholm 2016-05-17

Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. För den kompletta rapporten hänvisar vi till bifogade PDF.

Ladda ner som PDF

For further information, please contact:
Torbjörn Kemper
CEO
46 (0)8-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se