2016-02-26

Karessa Pharma Holding AB: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2015

Fjärde kvartalet: 1 oktober – 31 december 2015*

 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (n.a)
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,2 Mkr (n.a.)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,29 kr (n.a.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -3,0 Mkr (n.a.)
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 232,3 Mkr (n.a.)
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 63,1 Mkr (n.a.)

Perioden: 1 januari – 31 december 2015*

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 5,8 Mkr (n.a.)
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -12,8 Mkr (n.a.)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,14 kr (n.a.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -11,6 Mkr (n.a.)
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2015 till 232,3 Mkr (n.a.)
 • Likvida medel uppgick den 31 december 2015 till 63,1 Mkr (n.a.)

* Koncernens verksamhet inleddes den 22 augusti 2014 då Karessa Pharma Holding genom en apportemission förvärvade Karessa Pharma AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Ett patent avseende Karessas läkemedelsfilm godkändes i Mexiko. Patentets giltighetstid sträcker sig till slutet av 2026.
 • Karessa presenterade en uppdaterad operativ plan vid investerarseminariet Next Big Thing
 • Karessa Pharma AB deltog i Aktiespararnas möte Stora Aktiedagen på Svenska Mässan i Göteborg den 23 november 2015. VD Torbjörn Kemper presenterar företagets verksamhet, med fokus på utvecklingen av Vigressa™ – ett nytt potentiellt läkemedel för behandling av impotens.
 • Karessa Pharma AB deltog i Aktiespararnas möte Stora Aktiedagen på Hotel Birger Jarl i Stockholm den 7 december 2015. Under mötet presenterades företagets verksamhet, med fokus på utvecklingen av Vigressa™ – ett nytt potentiellt läkemedel för behandling av impotens.
 • Extra bolagstämma hölls den 2 december 2015, där Martin Nilsson valdes in i styrelsen som ny styrelseordförande. Styrelsen i Karessa Pharma Holding utgörs härefter av Martin Nilsson (ordförande), Scott Boyer, Torbjörn Kemper, Erik Nerpin och Stefan Arver.

Väsentliga händelser under året

 • Listning av aktien. Den 10 februari 2015 listades Karessas aktie på Nasdaq Stockholm First North.
 • Förstärkt patentsituation. Genom ett beviljat patent i Sydkorea förstärktes skyddet kring Karessas licens inom området erektil dysfunktion ytterligare. Detta innebär ett erkännande för Karessas tekniska plattform och en ensamrätt för bolagets produkter på den stora och växande sydkoreanska marknaden.
 • Utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm. I syfte att växla upp utvecklingsarbetet inför kliniska studier genomfördes i mars 2015 en utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm. Kapaciteten har utökats och ny analysutrustning installerades. Åtgärderna är viktiga steg i arbetet med att effektivisera slutfasen i utvecklings- och formuleringsarbetet av de två läkemedelsprojekten Karessa som nu fokuserar på.
 • Samarbetsavtal med CRO-företag. I april 2015 ingicks samarbetsavtal med kontraktsforskningsföretaget Pharma Consulting Group (PCG). Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner i det fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läkemedel mot impotens. Avtalet innebär vidare att PCG kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och registrering av Karessas läkemedelskandidat baserad på drug deliveryplattformen i kombination med den aktiva substansen sildenafil.
 • Årsstämma i Karessa Pharma Holding AB. I maj genomfördes Karessas årsstämma. Stämman omvalde bolagets styrelse i sin helhet samt godkände ett teckningsoptionsbaserat optionsprogram för bolagets anställda.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Stockholm

2016-02-26 

Styrelsen

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

Ladda ner som PDF

För mer information, besök Karessas webbplats – www.karessa.se – eller kontakta:

Torbjörn Kemper, CEO
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se