2015-11-19

Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB 1 januari – 30 september 2015

Tredje kvartalet: 1 juli – 30 september 2015*

 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,4 Mkr (n.a)
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,4 Mkr (n.a.)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,31 kr (n.a.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,8 Mkr (n.a.)
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 235,5 Mkr (n.a.)
 • Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 september 2015 till 66,3 Mkr (n.a.)

Perioden: 1 januari – 30 september 2015*

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 4,4 Mkr (n.a.)
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -9,4 Mkr (n.a.)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,85 kr (n.a.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -8,6 Mkr (n.a.)
 • Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 235,5 Mkr (n.a.)
 • Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 september 2015 till 66,3 Mkr (n.a.)

* Koncernens verksamhet inleddes den 22 augusti 2014 då Karessa Pharma Holding genom en apportemission förvärvade Karessa Pharma AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Ett patent avseende Karessas läkemedelsfilm godkändes i Mexiko. Patentets giltighetstid sträcker sig till slutet av 2026.
 • Karessa presenterade en uppdaterad operativ plan vid investerarseminariet Next Big Thing
 • Martin Nilsson föreslås bli ny styrelseordförande i Karessa Pharma Holding AB
 • Kallelse till extra bolagstämma den 2 december 2015, kl. 16.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm

Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

Stockholm 2015-11-19

Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 


Ladda ner som PDF

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Torbjörn Kemper
Verkställande direktör
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se