2015-08-20

Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB 1 januari-30 juni 2015

Andra kvartalet: 1 april – 30 juni 2015*

 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr (n.a)
 • Resultat efter finansiella poster för kvartalet uppgick till -3,3 Mkr (n.a.)
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,30 kr (n.a.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till 0,1 Mkr (n.a.)
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 238,7 Mkr (n.a.)
 • Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 juni 2015 till 69,5 Mkr (n.a.)

Perioden: 1 januari – 30 juni 2015*

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 6,8 Mkr (n.a.)
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -5,9 Mkr (n.a.)
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,54 kr (n.a.)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,9 Mkr (n.a.)
 • Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 238,7 Mkr (n.a.)
 • Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 30 juni 2015 till 69,5 Mkr (n.a.)

* Koncernens verksamhet inleddes den 22 augusti 2014 då Karessa Pharma Holding genom en apportemission förvärvade Karessa Pharma AB med dotterbolag. Jämförelsesiffror för föregående år finns därför ej.

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Samarbetsavtal med CRO-företag. I april 2015 ingicks samarbetsavtal med kontraktsforskningsföretaget Pharma Consulting Group (PCG). Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner i det fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läkemedel mot impotens. Avtalet innebär vidare att PCG kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och registrering av Karessas läkemedelskandidat baserad på drug deliveryplattformen i kombination med den aktiva substansen sildenafil.
 • Årsstämma i Karessa Pharma Holding AB. I maj genomfördes Karessas årsstämma. Stämman omvalde bolagets styrelse i sin helhet samt godkände ett teckningsoptionsbaserat optionsprogram för bolagets anställda.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Inga väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

VD har ordet

Karessas längst framskridna projekt, som nu fått namnet Vigressa, tar en genväg i kroppen för att säkerställa en snabb och pålitlig effekt vid behandling av impotens. Redan under 2016 kan vi ha tillräckliga data för att lämna in en registreringsansökan.

Under det gångna kvartalet har förberedelserna fortskridit inför starten av de registreringsgrundande kliniska prövningarna. Vi räknar med att under hösten färdigställa produktionen av de filmer som ska användas i studierna och bedömer att de första patienterna kan inkluderas i början av nästa år. Tillsammans med Pharma Consulting Groups expertis inom kliniska prövningar och registreringsprocesser har vi nu kunnat definiera den exakta ut-formningen av studierna. Sammanlagt kommer cirka 70 patienter inkluderas i två separata studier, vilka vi bedömer utgöra ett tillräckligt underlag för att kunna lämna in en registreringsansökan. I den ena studien kommer vi jämföra hur Vigressa och Viagra tas upp i blodet och i den andra studien mäter vi hur födointag påverkar upptaget av de båda läkemedlen. För att minimera tid till marknad avser vi utföra dessa båda studier parallellt. Interimsdata bör kunna bli tillgängliga redan under 2016 och kommer naturligtvis vara högintressanta för framtida licenspartners.

De framsteg vi gör i utvecklingen av Vigressa är samtidigt mycket värdefulla för vårt andra projekt, där vi laddar samma unika bioorganiska film med den aktiva substansen i ett annat stor-säljande impotensläkemedel – Cialis. Vi bedömer därför att ledtiderna i detta projekt kommer bli kortare än för Vigressa.

Vårt mål är att ingå partnerskap med större läkemedelsföretag baserat på data från de planerade studierna, men vi håller dörren öppen för att ta projekten hela vägen till marknadsgodkännande i egen regi. Redan idag är intresset från potentiella partners stort, vilket bland annat visade sig under de många affärsmöten vi hade i samband med läkemedelskongressen CPhI i Istanbul i juni. Utlicensiering av läkemedel är en långdragen process, varför vi redan i detta skede är måna om att synas och höras för att ta del av potentiella partners synpunkter och önskemål. Allt för att öka möjligheterna till ett snabbt och lukrativt avtal i ett senare skede.

Stockholm, 20 augusti 2015

Torbjörn Kemper
Vd

Ladda ner som PDF

För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta:

Torbjörn Kemper
CEO
076-111 39 80
torbjorn.kemper@karessa.se