2015-05-27

Delårsrapport för Karessa Pharma Holding AB Januari – Mars 2015

Första kvartalet 2015

  • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 1,5 Mkr
  • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till –2,7 Mkr
  • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,24 kr
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6,0 Mkr
  • Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till 242,0 Mkr
  • Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 31 mars 2015 till 69,5 Mkr.

Väsentliga händelser

  • Listning av aktien. Den 10 februari 2015 listades Karessas aktie på Nasdaq Stockholm First North.
  • Förstärkt patentsituation. Genom ett beviljat patent i Sydkorea förstärktes skyddet kring Karessas licens inom området erektil dysfunktion ytterligare. Detta innebär ett erkännande för Karessas tekniska plattform och en ensamrätt för bolagets produkter på den stora och växande sydkoreanska marknaden.
  • Utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm. I syfte att växla upp utvecklingsarbetet inför kliniska studier genomfördes i mars 2015 en utbyggnad och effektivisering av laboratoriet i Stockholm. Kapaciteten har utökats och ny analysutrustning installerats. Åtgärderna är viktiga steg i arbetet med att effektivisera slutfasen i utvecklings- och formuleringsarbetet av de två läkemedelsprojekten Karessa nu fokuserar på.

Väsentliga händelser efter periodens slut

  • Samarbetsavtal med CRO-företag. I april 2015 ingicks samarbetsavtal med kontraktsforskningsföretaget Pharma Consulting Group. Avtalet ger Karessa tillgång till en välrenommerad partner i det fortsatta arbetet med att utveckla nästa generations läkemedel mot erektil dysfunktion. Avtalet innebär vidare att PCG kommer att bistå i arbetet med planering, genomförande och registrering av Karessas läkemedelskandidat baserad på drug deliveryplattformen i kombination med den aktiva substansen sildenafil.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets verksamhet, ställning och resultat. Läs bifogad PDF för komplett rapport.

Stockholm 2015-05-27
Styrelsen

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Ladda ner som PDF

För mer information, besök gärna www.karessa.se – eller kontakta:

Torbjörn Kemper
CEO
+46(0) 76 111 39 80
torbjorn.kemper@karessa.se