2015-02-27

Karessa Pharma Holding AB: Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2014

Fjärde kvartalet 2014

 • FoU-kostnader för kvartalet uppgick till 0,6 Mkr
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -1,6 Mkr
 • Resultat per aktie för kvartalet uppgick till -0,14 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,1 Mkr
 • Eget kapital uppgick per den 31 december 2014 till 244,7 Mkr
 • Likvida medel inklusive placeringar uppgick den 31 december 2014 till 74,5 Mkr.


Väsentliga händelser Q4

 • Organisationen stärkt genom rekryteringen av Erik Mascher, PhD Biokemi Uppsala Universitet. Erik kommer att inneha en nyckelroll och vara en del av ledningen i Karessa i form av Chief Technical Officer. Han kommer leda utvecklingsarbetet av läkemedelsprojekten samt teknisk överföring inför start av produktion i fabrik.
 • Karessa påbörjade under Q4 utvidgning och ombyggnadnation av laboratoriet och investering i utrustning för att säkerställa resurser inför det fortsatta utvecklingsarbetet.


Perioden januari till december 2014

 • FoU-kostnader för perioden uppgick till 1,5 Mkr
 • Resultat efter finansiella poster för perioden uppgick till -2,9 Mkr
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,56 kr
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -2,8 Mkr


Väsentliga händelser hela året

 • Karessa inleder nuvarande verksamheten genom att i juli förvärva en licens till drug-delivery inom sexuell dysfunktion. Patentet är exklusivt och för patentets hela återstående giltighetstid samt utan restriktioner licensierat till bolaget avseende kritiska molekyler inom området sexuell dysfunktion. Karessa erlägger ingen royalty eller någon typ av framtida milstolpebetalningar för licensen, men ska stå för kostnader relaterade till patentets vidmakthållande.
 • Genomförande av nyemission om 80 MSEK
 • Karessa Pharma Holding AB bildas i augusti 2014
 • Organisation på plats genom tillsättande av ledande positioner, VD, COO och CFO rekryteras.
   

Väsentliga händelser efter rapportperiodens slut

 • Karessa listas på Nasdaq Stockholm First North den 10 februari 2015
 • Karessa meddelar att patent har beviljats i Sydkorea för den licensierade drug-delivery plattformen. Detta innebär en ensamrätt för bolagets produkter på den stora och växande sydkoreanska marknaden.

Stockholm
2015-02-27

Styrelsen

Denna bokslutsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 
Läs bifogad PDF för den kompletta rapporten.

Ladda ner som PDF

För mer information, besök Karessas nya webbplats – www.karessa.se – eller kontakta:

Torbjörn Kemper, CEO
08-768 22 33
torbjorn.kemper@karessa.se