Valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på bolagsstämman den 30 april 2018 har Karessa Pharma Holding AB etablerat en valberedning bestående av tre ledamöter.

 

Valberedningen inför årsstämman 2019 utgörs av Fredrik Hübinette, Bo Millstam och Yngve Åsberg. Valberedningen kommer utse en ordförande vid sitt första möte.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@karessa.se eller per post till Karessa Pharma Holding AB, att Valberedningen, Lahällsvägen 48, 183 30 Täby. För att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 20 januari 2019.