Incitamentsprogram

Karessa har infört ett incitamentsprogram i form av teckningsoptioner avsedda att främja bolagets långsiktiga intressen genom att motivera och belöna ledande befattningshavare. Karessa har enligt stämmobeslut den 29 maj 2017 infört ett optionsprogram till delar av bolagets ledning och anställda. Marknadsvärdering av programmet har skett med Black & Scholes modell för värdering av optioner. Varje teckningsoption i programmet ger innehavarna rätt att senast den 29 maj 2020 teckna en aktie i Karessa till en lösenkurs om 20 kr per aktie. Dotterföretaget Karessa Incentive tecknade sig för samtliga optioner, med avsikt att överlåta dessa till nyckelpersoner allt efter beslut av styrelsen. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av 330 000 aktier skulle de nya aktierna, baserat på antal utestående aktier per 21 september 2018, utgöra 3,0% av aktiekapitalet i Karessa. Aktiernas kvotvärde är 0,05 krona. Under fjärde kvartalet 2018 har 230 000 optioner överlåtits till bolagets dåvarande VD och 50 000 optioner överlåtits till en nyckelperson.