Bolagsordning

Karessa Pharma Holding AB
Org.nr. 556942-1596

antagen vid extra bolagsstämma den 4 juli 2014

§ 1
Bolagets firma är Karessa Pharma Holding AB (publ).

§ 2
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3
Bolaget skall bedriva forskning och utveckling inom det medicinska området, marknadsföra och försälja medicinska tjänster och produkter ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst 500 000 och högst 2 000 000 kronor.

§ 5
Antalet aktier skall vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Alla aktier är av samma slag.

§ 6
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 8 ledamöter utan suppleanter.

§ 7
Bolaget ska ha en till två revisorer med eller utan suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats samt genom annonsering med information om att kallelse har skett i Svenska Dagbladet. 

Kallelse till årsstämma och till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen skall behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman.

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare dels vara ­upptagen i utskrift av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får inte vara helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårs­afton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9
Årsstämma skall avhållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernårsredovisningen och ­koncernrevisionsberättelsen
 7. Beslut om:
  a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncern­balansräkning,
  b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
  c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 8. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöterna och revisorerna.
 9. Val av styrelseledamöter samt, i förekommande fall, av revisorer
 10. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktie­bolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 10
Bolagets räkenskapsår skall vara den 1 januari – 31 december (kalenderår).

§ 11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.