Aktiekapitalets utveckling

Karessa aktiekapital uppgår till 550 000 kronor fördelat på 11 000 000 utestående aktier. Enligt bolagsordningen ska aktie­kapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 ­kronor och antalet aktier uppgå till lägst 10 000 000 och högst 40 000 000. Aktiernas kvotvarde är 0,05 krona (fem öre). Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning och överskott vid likvidation samt berättigar till en röst per aktie.

Aktierna i Karessa är inte, och har inte varit, föremål för erbjudande till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna har inte varit föremål för något offentligt uppköpserbjudande. Aktierna har getts ut i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor. Det finns inga inskränkningar i rätten att fritt överlåta aktier.

Aktiekapitalet i Karessa har sedan Bolaget bildades 2014 förändrats i enlighet med vad som framgår av nedanstående tabell:

Åtgärd Förändring aktiekapital (kr) Ack. aktiekapital (kr) Förändring antal aktier Ack. antal aktier Kvotvärde (kr)
Bolagsbildning (2013) + 50 000 50 000 + 50 000 50 000 1
Split (2014) 50 000 + 950 000 1 000 000 0,05
Nyemission (2014) + 5 000 55 000 + 100 000 1 100 000 0,05
Nyemission (2014) + 160 000 215 000 + 3 200 000 4 300 000 0,05
Apportemission (2014) + 335 000 550 000 + 6 700 000 11 000 000 0,05